دو پارامتر مهم جهت دستیابی به بازار رقابتی در صنعت خودرو