شیوخ وهابی برای نجات تروریست ها در موصل به تکاپو افتادند