محور اصلی اصولگرایان در انتخابات جامعه روحانیت است