الیوم السابع: مصر نمی‌تواند موضعی قوی در منطقه بدون تحرک مثبت با ایران اتخاذ کند