سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت نیازمند مشارکت بخش خصوصی است