میثاق‌نامه دانش‌آموزان برای تحقق اقتصاد مقاومتی ـ اقدام و عمل