هیاتی از شرکت‌های هوایی مستقر در فرانسه به ایران آمدند