اولین همایش عشایری پیشگیری از اعتیاد به میزبانی شیراز برگزار می‌شود