تامین اعتبار 130 طرح نیمه تمام در سفر هیات دولت به استان مرکزی