هدف موشک‌های اسکندر مقابله با تهدیدهای ناتو و آمریکاست/ناتو برای ما تعیین تکلیف نکند