فردا ، عرضه ذرت کردستان در بورس کالا در قالب گواهی سپرده کالایی