معاون استاندار قم: مسئولان دانشگاه ها زمینه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی را فراهم کنند