استادان چهارمحال و بختیاری اقدامات عربستان را محکوم کردند