بیکاری مفرط و شکاف طبقاتی در عربستان، رنج مضاعف مردم این کشور