رژیم صهیونیستی گذرگاه های اراضی فلسطینی را مسدود کرد