هدف بیگانگان؛ نفوذ به مراکز قدرت و تصمیم سازی کشور