آزادی بیش از 2700 زندانی با همت شوراهای حل اختلاف کشور