بزرگان تکنولوژی برای افزایش سرعت انتقال داده ها همکاری می کنند