تمام پروژه های مصوب سفر رهبری در شهرستان روانسر به بهره برداری رسیده است