پرداخت هزینه معاینه فنی تاکسی ها توسط سازمان تاکسیرانی