بررسی تاثیر قراردادهای جدید خودرویی بر توسعه بازارهای صادراتی