دوترته: در دیدار با رهبران چین حکم دادگاه حکمیت لاهه را مطرح می‌کنم