کلینتون طی 15 روز گذشته دو برابر ترامپ کمک مالی جمع‌آوری کرده است