آمریکا مواضع داعش در موصل را با توپخانه هدف قرار داد