گزارش۶ماهه اجرای برجام نهایی شد/ارائه به هیات رئیسه تا آخر هفته