باد و طوفان شدید برق بسیاری از خانه‌ها را در غرب آمریکا قطع کرد