نیروهای یمنی به مکانهای استقرار توپخانه‌های مزدوران سعودی در نهم حمله کردند