فیلم/برگزاری رزمایش «مدافعان دوستی ۲۰۱۶ »روسیه و مصر