تعداد ۱۵ میلیون وسیله نقلیه توسط باسکولهای عمومی در سال ۹۳ توزین شده است