شرکت ملی نفت قیمت فراروده صادراتی را عینا برای لاوان فاکتور می‌کند/ سهامداران متضرر شدند