همکاری وادا با یک شرکت داروی ژاپنی برای مبارزه با دوپینگ