واکنش آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل به اشغال مقرهای دولت در طرابلس