الیوم السابع: ادامه قطع روابط با ایران، بدون هیچ توجیهی به نفع مصر نیست