تاکید برخی بازیگران بر ایجاد فرایند خاص، مانع دستیابی اجلاس لوزان به نتیجه شد