تاکید نخست‌وزیر هند بر لزوم اتخاذ راهبرد مشخص در فعالیت اعضای «بریکس»