مذاکرات فنی خوان آخر ورود هواپیماهای جدید/ آمریکا مقاومت نخواهد کرد