چرا و چگونه ایالات متحده به تدریج وارد جنگ مستقیم در یمن شده است؟