عباس: خون شهدای فلسطین راه‌گشای تشکیل کشور مستقل است