اعطای 150 میلیون تومان جایزه تحصیلی به نخبگان خراسان‌جنوبی