مراتع گلستان باعث اشتغال زایی 17 هزار نفر در استان شده است