گردشگری خوزستان به سیاست‌های تشویقی و حمایتی نیاز دارد