تاکنون ٨۵ میلیارد تومان وام ازدواج در لرستان پرداخت شده است