ساخت کوچکترین نیروگاه اتمی جهان برای کنترل دریای جنوبی چین