کارشناس بین المللی انرژی: قیمت نفت در دو سال آینده افزایش پیدا نمی کند