حمایت غیرمنتظره پادشاه اردن از روی کار آمدن دولت مدنی در این کشور