نرخ رشد اقتصادی به "بلای بزرگ" دچار شد/مردم کدام آمار را باور کنند؟