توقف انتشار مجله «صدا» / توضیحات قوچانی درباره یک مطلب