3 شرط «نبیه بری»‌ برای توافق درباره انتخاب رئیس جمهور لبنان