حمایت غیرمنتظره پادشاه اردن از دولت مدنی در این کشور