جمالی: کمیسیون امنیت ملی پروژه نفوذ را بررسی می کند